Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

POMOC UKRAINIE

Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

 

Można już pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną. Kwota wsparcia to 40 zł za osobę na dzień.

Wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Imielin w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytuł, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:

 1. posiadających:
  1. zezwolenie na pobyt stał,
  2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. zezwolenie na pobyt czasowy,
  4. status uchodźcy,
  5. ochrony uzupełniającej,
  6. zgodę na pobyt tolerowany,
 2. którzy:
  1. złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
  2. zadeklarowali zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje dotyczą.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Druki do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta Imielin w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Załączniki