Dziś jest: środa, 01 kwietnia 2020 Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Sesja Rady Miasta

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 21 grudnia 2016 roku


                                                                    Imielin, dnia  14 grudnia 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.25.2016           

 

OGŁOSZENIE  
                


                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) zwołuję         w dniu 21 grudnia 2016 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2016 r.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Budżet miasta Imielin na 2017 rok – projekty uchwał wnoszone przez
    Burmistrza Miasta:
    - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021,
    - w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 roku,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy ul. Św.Br. Alberta w Imielinie,
d) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Karola Miarki z przeznaczeniem na cel publiczny,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Imielin.
7) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.
        

                        Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                 
                                    (-) Tomasz Lamik
                    

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 października 2016 roku


                                                                    Imielin, dnia  18 października 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.23.2016

OGŁOSZENIE  


                
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) zwołuję w dniu 26 października 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2016 r.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.
   Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
   a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
   c) w sprawie opłaty targowej.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
    - projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin.
9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.
     

                             Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                 
                                    (-) Tomasz Lamik

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 września 2016 roku


                                                            Imielin, dnia 21 września 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.22.2016  

         

OGŁOSZENIE  


                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) zwołuję w dniu   28 września 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
6) Komunikacja w mieście.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Św. Br. Alberta, ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Dunikowskiego w Imielinie,
    b) w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Imielin”,
    c) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,
    d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
    e) w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych miasta Imielin.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 

                             Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                 
                                    (-) Tomasz Lamik

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 31 sierpnia 2016 roku


                                                            Imielin, dnia 24 sierpnia 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.21.2016         

 

OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) zwołuję w dniu   31 sierpnia 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2016 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2016 roku.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
    b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
    c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia,
    d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.   
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 
                             Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                    (-) Tomasz Lamik

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 czerwca 2016 roku

 

                                                            Imielin, dnia 21 czerwca 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.20.2016          


OGŁOSZENIE 


                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) zwołuję w dniu   29 czerwca 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2016 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Stan opieki zdrowotnej.
   Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat, na lata 2016-2020,
  b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016-2020.
6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
7) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin – zmiana II edycji:
  - Informacja na temat przebiegu procedury związanej z opracowaniem
   Studium.
8) Sport w mieście:
    - Informacja na temat realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji w mieście.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
    b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia, ul. Nowozachęty oraz w rejonie Golcówki w Imielinie,
    c) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy bocznej drodze ul. Turystycznej z przeznaczeniem na cel publiczny.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

                              Wiceprzewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Krzysztof Hajduczek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 31 maja 2016 roku

 


                                                            Imielin, dnia 24 maja  2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.19.2016          
 


OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję w dniu  31 maja 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2015 rok i informacja o stanie mienia:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2015 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Imielin za 2015 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok  wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2015 rok, wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta.
6) Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie, projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2015 rok.
7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok, wnoszony przez Komisję Rewizyjną.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
    b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Wandy oraz w rejonie ul. Maratońskiej w Imielinie.
 9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.


                              Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Tomasz Lamik

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 kwietnia 2016 roku

 


                                                            Imielin, dnia 20 kwietnia  2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.18.2016          
 


OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję w dniu  27 kwietnia 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2016 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna  - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2015 rok.
6) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
7) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok.
9) Informacja o przebiegu prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin – II edycji.
10) Analiza stanu gospodarki odpadami.
11) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców Imielina, w grupie wiekowej 55-65 lat, na lata 2016-2020,
    b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/275/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,
    c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
    d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 


                             Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Tomasz Lamik

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 marca 2016 roku  

                                                          

Imielin, dnia 21 marca 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.17.2016          
 


OGŁOSZENIE 
               


                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję w dniu  30 marca 2016 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2016 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.
6) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2015 rok.
7) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
b) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin,
c) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2016-2018.
8) Promocja miasta.
9) Pozyskanie środków pozabudżetowych.
10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczny Imielin” na lata 2016-2020,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Imielinie przy ul. Sapety,
c) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu,
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
11) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta
   - w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.
                              Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Tomasz Lamik

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 lutego 2016 roku

Imielin, dnia  19 lutego  2016 roku


Rada Miasta Imielin
RM.0002.16.2016 
 


O G Ł O S Z E N I E                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję w dniu  29 lutego 2016 r. o godz. 1615   w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2016 rok.
6) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok  oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu na 2016 rok.
7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu w 2015 roku.
8) Kultura w mieście:
    - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2015 rok,
    - Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2016 rok.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2015  Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2016-2020,
    b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
    c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
   d) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina na lata 2016-2020,
    e) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
    f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2016 roku”,
    g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych  przy ul. Wyzwolenia, ul. Satelickiej, w rejonie ul. Dunikowskiego i ul. Rubinowej, przy ul. Kamiennej oraz przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 

      Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Tomasz Lamik

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 stycznia 2016 roku


                                                            Imielin, dnia 18 stycznia 2016 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.15.2016          
 


OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję w dniu  27 stycznia 2016 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2016 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2016 rok:
    - projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną
      w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
    - Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2016 rok,
    - Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony
      Środowiska i Ładu Publicznego na 2016 rok,
    - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2016 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin podjętych w 2015 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
   a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez Urząd Miasta,
    b) w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok,
    c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
    d) w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie,
    e) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Imielin na lata 2015-2018”.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin.
10) Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.
 

 


                             Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Tomasz Lamik

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 22 grudnia 2015 roku

 


                                                            Imielin, dnia 15 grudnia 2015 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.14.2015          
 


OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) zwołuję w dniu  22 grudnia 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Budżet miasta Imielin na 2016 rok – projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
   - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
   - w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.
6) Informacja na temat zaawansowania prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin – II edycji.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2016 roku,
    b) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2016-2020,
    c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
    d) w sprawie nadania nazwy ulicy.
8) Na wniosek Radnych: Jana Jureckiego, Tomasza Olszewskiego,Tadeusza Herichta, Tomasza Kaiser, Tomasza Lamika,Tadeusza Komandera, Ireneusza Kotela, Krzysztofa Hajduczka i Józefa Pacwa:
    a) Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Imielin,
    b) Powołanie Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Radnych: Tadeusza Herichta, Tomasza Lamika, Tadeusza Komandera, Jana Jureckiego , Tomasza Kaiser, Krzysztofa Hajduczka, Tomasza Olszwskiego, Ireneusza Kotela:
    - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.
                             Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
                                
                                (-) Bernadeta Ficek
 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 listopada 2015 roku

     Imielin, dnia 18 listopada 2015 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.13.2015  

        
OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) zwołuję w dniu  25 listopada 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za III kwartały 2015 roku.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
7) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2017 – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
8) Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2016-2020.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
   a) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
   c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   d) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
   e) w sprawie zwolnienia  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
   f) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019,
   g) w sprawie zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie przez Urząd Miasta.
  h) w sprawie realizacji przez Gminę Imielin w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim projektu „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.
                                                    Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
                                  (-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 października 2015 roku

 

             Imielin, dnia 21 października 2015 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.12.2015    

      
OGŁOSZENIE 
               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) zwołuję w dniu  28 października 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
6) Wybór ławników na kadencję w latach 2016-2019.
7) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót remontowo-inwestycyjnych w 2015 roku.
8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
9) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
    Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  c) w sprawie opłaty targowej.
10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
      a) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019,
      b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
      c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Imielin,
     d) w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Imielin,
e) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, na okres co najmniej 10 lat  położonych przy ul. Kamiennej w Imielinie,
      f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Kamiennej i Satelickiej w Imielinie,
      g) w sprawie zgody na nabycie, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Imielińskiej 27 przeznaczonej na realizację celu publicznego,
      h) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych położonych przy bocznej drodze ul. Turystycznej z przeznaczeniem na cel publiczny.
11) Rozpatrzenie skargi z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym dotyczącej Uchwały Nr X/57/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin.
12) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
13) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
15) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
16) Sprawy bieżące Rady Miasta.
17) Zamknięcie Sesji.
                                                    Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
                                  (-) Bernadeta Ficek

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 września 2015 roku


                                                            Imielin, dnia 23 września 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.11.2015  

         
OGŁOSZENIE  


                
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 30 września 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2015 roku.   
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
6) Komunikacja w mieście.
7) Założenia do budżetu obywatelskiego.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, na okres co najmniej 10 lat położonych przy ul. Kamiennej w Imielinie,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie,
c) w sprawie zbycia działki położonej przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Imielin na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Będzin oraz na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetyczne -Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.
 9) Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Miasta Imielin.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.


                        Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
                                  (-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 sierpnia 2015 roku

 


                                                            Imielin, dnia 19 sierpnia 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.10.2015    

      

OGŁOSZENIE

 
               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2015 roku.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż
    zachodniego brzegu Zbiornika Imielin,
b) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi
   powiatowej 5915 S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej
   5915 S, ul. Ułańskiej w Lędzinach”,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019,
e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
8)   Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady- w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Imielin.
9)   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.
 


                        Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 czerwca 2015 roku


                                                            Imielin, dnia  17 czerwca 2015 roku.

 


Rada Miasta Imielin
RM.0002.9.2015     

     

OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 maja 2015 roku.  
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Stan opieki zdrowotnej.
6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
7) Założenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin – 3 edycja.
8) Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
d) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
9) Informacja na temat zaawansowania prac przy budowie kanalizacji sanitarnej etap 3.
10) Lokalny Program Rewitalizacji. Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin.
 11) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta: 
    a) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019,
    b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
    c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,
    d) w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie miasta Imielin,
    e) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Imielin uprawnień w  zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
    f) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Imielin,
    g) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Imielin do stanu faktycznego,
    h) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Mieście Imielin do stanu faktycznego,
     i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. mŚciegiennego w Imielinie,
     j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony  wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin.
12) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta:
- w sprawie powołania Zespołu opiniującego  zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję w latach 2016-2019.
13) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
14) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
15) Sprawy bieżące Rady Miasta.
16) Zamknięcie Sesji.

 


                        Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta Ficek


 

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 maja 2015 roku

 


                                                            Imielin, dnia  20 maja 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.8.2015           
 


OGŁOSZENIE  


                
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014 rok i informacja o stanie mienia:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2014 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
6) Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie, projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2014 rok.
7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2014 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
8) Pozyskanie środków pozabudżetowych.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie nadania nazwy ulicy,
    b) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.
                         Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta Ficek 

 

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 kwietnia 2015 roku

 


                                                            Imielin, dnia  22 kwietnia 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.7.2015           
 


OGŁOSZENIE  


                
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Uroczystej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 19 marca 2015 roku i protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 marca 2015 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.
6) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2014 rok.
7) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok.
9) Promocja miasta.
10) Projekty uchwał wnoszone  przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych przy ul. Pokoju oraz w rejonie ul. Kamiennej w Imielinie,
    b) w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.
 


                        Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 marca 2015 roku

 


                                                               Imielin, dnia  18 marca 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.6.2015       

   

OGŁOSZENIE 


               
                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 marca 2015 roku o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia  25 lutego 2015 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2014 rok.
6) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
    Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
    b) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin,
    c) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2015-2017.
7) Kultura w mieście:
   - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za  II półrocze 2014 roku,
   - Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2015 rok.
8) Sport w mieście:
  - Sprawozdanie z realizacji zadań własnych z zakresu kultury fizycznej
     i turystyki za 2014 rok,
  - Plan działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie na
     2015 rok.
9) Projekty uchwał wnoszone  przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie zbycia działek położonych przy ulicy Adamskiego,
        ul. Kusocińskiego, ul. Sokolej i ul. Banachiewicza w Imielinie,
    b) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Miasta Imielin z dnia
        17 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
        z budżetu Miasta Imielin dla niepublicznych przedszkoli, innych form
        wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Imielin
        przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli
        prawidłowości ich wykorzystania,

    c) w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miasta Imielin
        z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały
        Nr XLIII/286/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 25 czerwca 2014 roku
        w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego
        Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
    d) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/287/2014 Rady Miasta Imielin
        z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu
        Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
        Przemysłowego w Katowicach.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie
      poparcia „Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie sprzeciwu wobec
      stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu do
      spraw UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1 wraz
      z obwodnicą Oświęcimia”.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

                         Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta FIcek 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 19 marca 2015 roku

 

 

                                                    Imielin, dnia  09 marca 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.5.2015           
              

 OGŁOSZENIE                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz § 34 ust. 3 Statutu Miasta Imielin (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 roku, poz. 2168 z dnia 25 maja 2012 roku), zwołuję w dniu  19 marca  2015 r.  o godz. 16:00  Uroczystą Sesję Rady Miasta Imielin, która odbędzie się w Domu Kultury „Sokolnia” w Imielinie przy ul. Imielińskiej 29 z proponowanym następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Okolicznościowe przemówienia.

4) Wyróżnienia za działalność na rzecz miasta Imielin.

5) Zamknięcie Sesji.


             
                        Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

                                  (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 stycznia 2015 roku

 

Imielin, dnia 21 stycznia 2015 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.3.2015O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2015 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2015 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2015 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2015 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2014 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych w 2015 roku,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie wzgórza Golcówka,
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Imielin na rzecz TAURON Dystrybucja S.A Oddział Będzin.
9) Rozpatrzenie skargi Pana Jacka Sołtysiaka na działalność Burmistrza Miasta Imielin.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 17 grudnia 2014 roku

 Imielin, dnia 10 grudnia 2014 roku.


RM.0002.2.11.2014


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Ślubowanie Radnego.
4) Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 07 listopada i 28 listopada 2014 roku.
5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady:
- w sprawie zmiany do Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miasta Imielin
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin,
- w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Imielin.
7) Budżet miasta Imielin na 2015 rok – projekty uchwał wnoszone
przez Burmistrza Miasta:
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019,
- w sprawie budżetu miasta Imielin na 2015 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Imielin dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Imielin przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
- w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

Protokoły z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 07 listopada i 28 listopada 2014 roku wyłożone są do wglądu w Biurze Rady.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 września 2014 roku

 

 

                        Imielin, dnia 17 września 2014 roku.


RM.0002.45.2014O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 24 września 2014 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


 
1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
6) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie”,
    b) w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie”,
    c) w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin,
    d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/244/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie nadania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” i „Zasłużonego dla Miasta Imielin”.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 sierpnia 2014 roku

 

                        Imielin, dnia 20 sierpnia 2014 rokuRM.0002.44.2014O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 czerwca 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2014 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2014 roku.
7) Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
   a) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Imielin a Miastem Tychy na organizowanie przez Miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz Miasta Imielin,
   b) w sprawie prowadzenia zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, a związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych leżących na terenie Miasta Imielin,
    c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”,
    d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
  9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
 10) Informacja na temat analizy oświadczeń  majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
 11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 12) Interpelacje i wolne wnioski.
 13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
 14) Zamknięcie Sesji.

                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 czerwca 2014 roku

 

              Imielin, dnia 18 czerwca 2014 roku.


RM.0002.43.2014O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Stan opieki zdrowotnej.
6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
7) Informacja na temat stanu zaawansowania prac przy budowie kanalizacji miasta – etap II, obszar 3 i 4.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku,
b) w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych przy ul. Ściegiennego oraz w rejonie ul. Maratońskiej w Imielinie,
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.


                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

                      

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 maja 2014 roku

 

Imielin, dnia 21 maja 2014 roku.


RM.0002.42.2014
 


O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2013 rok i informacja o stanie mienia:
    - Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
    - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Imielin za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
    - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2013 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
6) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
    - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2013 rok.
    - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
    - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
    - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.    
7) Pozyskanie środków pozabudżetowych.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Imielin,
    b) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Imielin,
    c) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,
    d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2013 rok,
    e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Bartniczej, w rejonie Golcówki, przy ul. Poniatowskiego, przy
       ul. Skalnej oraz przy ul. Ściegiennego w Imielinie.
  9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 10) Interpelacje i wolne wnioski.
 11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
 12) Zamknięcie Sesji.
                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 


Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 kwietnia 2014 roku

 

                                                                                                    Imielin, dnia 23 kwietnia 2014 roku.

 


RM.0002.41.2014O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.
6) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2013 rok.
7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Imielinie przy ul. Sapety i ul. Ściegiennego,
    b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Imielinie przy ul. Wąskiej,
    c) w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,
    d) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie,
    e) w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.
 9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.
                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek
 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 marca 2014 roku

                            Imielin, dnia 19 marca 2014 roku.
 RM.0002.40.2014

 O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 26 marca  2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 

 1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2013 rok.
6) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
    Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2014-2016,
    b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
    c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.
7) Kultura w mieście.
8) Sport w mieście.
9) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2014 rok.
10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na  terenie Miasta Imielin,
b) w sprawie zgody na nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości położonej przy ul. Wandy z przeznaczeniem na cel publiczny,
c) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Imielinie,
d) w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej – działki nr 975/104 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00022172/9,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/244/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019,
f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
g) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.


                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 lutego 2014 roku

 

                       Imielin, dnia 19 lutego 2014 roku.RM.0002.39.2014O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 26 lutego  2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 05 lutego 2014 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2014 rok.
6) Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu na 2014 rok.
7) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin,
    b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi,
    c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka – pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego,
    d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego,
    e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na Wdrożenie Projektu pn.: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal)-Faza II”, 
    f) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Imielin do stanu faktycznego,
    g) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Mieście Imielin do stanu faktycznego,
    h)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/244/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019,
    i) w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 


                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 5 lutego 2014 roku

   Imielin, dnia 29 stycznia 2014 roku.


RM.0002.38.2014


O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 05 lutego  2014 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2014 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2014 rok:
    - projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną
      w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
    - Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2014 rok,
    - Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2014 rok,
    - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2014 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2013 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Imielin w 2014 roku,
    b) w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
    c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
9) Podsumowanie pracy Rady Miasta Imielin oraz pracy komisji Rady Miasta za 2013 rok.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.
                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek
 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 17 grudnia 2013 roku

 

                      Imielin, dnia 09 grudnia 2013 roku.


RM.0002.37.2013       O G Ł O S Z E N I E
 


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 17 grudnia  2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.
6) Projekt budżetu miasta Imielin na 2014 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych w 2014 roku,
    b) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie i nadania jej statutu.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 


                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 listopada 2013 roku

 

 

                                                                                                                       Imielin, dnia  20 listopada 2013 roku.


RM.0002.36.2013 

     

                                                                                                      O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za III kwartały 2013 roku.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014 rok, projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
    - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
      Narkomanii na rok 2014,
    - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
      Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
      na lata 2014-2015.
7) Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/223/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019,
c) w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ulicy Kordeckiego i ulicy Karolinki w Imielinie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres co najmniej 10 lat położonych w rejonie ulicy Ściegiennego w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.
 
                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 października 2013 roku

 

              Imielin, dnia  23 października 2013 roku.


RM.0002.35.2013       O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.)
w dniu 30 października 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 września2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  2012/2013.
6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok,
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
c)w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości dziennych stawek i terminów płatności opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
    - projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza w sprawie Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.
8) Informacja na temat stanu zaawansowania prac projektowych przy kanalizacji miasta – etap II, obszar 3 i 4.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
e) w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania  i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,
g) w sprawie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego  niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Ksawerego Dunikowskiego z przeznaczeniem na cel publiczny,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy ul.  Kusocińskiego w Imielinie,
i) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej zieleniec miejski, położonej pomiędzy ulicą Imielińską i ul. Apteczną w Imielinie,
j) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,
k) w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
11) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.
 


                                                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                             (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 września 2013 roku

 

 

 Imielin, dnia 18 września 2013 roku

 


RM.0002.34.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.)w dniu 25 września 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.


6) Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.


7) Wieloletni Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi, projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Imielin na lata 2013- 2017”.


8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XIV/85/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,


b) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,


c) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku,


d) w sprawie nadania kategorii drogi gminnej publicznej dotychczasowej drodze powiatowej ulicy Satelickiej w Imielinie.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Zamknięcie Sesji.

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Imielin, dnia 21 sierpnia 2013 roku.

 

RM.0002.33.2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594.) w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

 

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2013 roku.

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

 

5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013 roku:

 

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2013 roku wraz z załącznikami,

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku,

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za I półrocze 2013 roku.

6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2013 roku.

 

7) Pozyskanie środków pozabudżetowych.

 

 

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Imielin,

b) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie,

d) w sprawie zbycia działki położonej w rejonie ulicy Imielińskiej w Imielinie,

e) w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej – działki nr 2491/139 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00012263/1,

f) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, na okres co najmniej 10 lat położonych w rejonie ul. Satelickiej w Imielinie,

 

g) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin,

 

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/183/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”,

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019,

 

j) w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

 

 

9) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady Miasta:

 

 

a) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Imielin,

 

b) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

11) Interpelacje i wolne wnioski.

 

 

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

 

13) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 czerwca 2013 roku

 

 

Imielin, dnia 19 czerwca 2013 roku.

 

RM.0002.32.2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.)

 

w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

1) Otwarcie Sesji.

 

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2013 roku.

 

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

 

5) Stan opieki zdrowotnej.

 

6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2012 rok.

7) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Jacka Węgrzyn na działalność Burmistrza Miasta Imielin.

 

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Św. Br. Alberta oraz w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie,

b) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą

w Gliwicach,

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019,

 

d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok,

 

e) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Imielin,

 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskimu na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty w Imielinie

z zastosowaniem „cichych asfaltów” – etap I w km 0+000 – 1+775.

 

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

11) Interpelacje i wolne wnioski.

 

 

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

 

13) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 maja 2013 roku

 

                            Imielin, dnia  22 maja 2013 roku


RM.0002.31.2013       
 


O G Ł O S Z E N I E            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 1615 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia
    2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin
    w rejonie ulicy Szaniawskiego.
6) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2012 rok i informacja
    o stanie mienia:
     - Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz Sprawozdania
        z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
     - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
        przez Burmistrza Miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu za
        2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
     - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za
        2012 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin
        za 2012 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
 7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego
   działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 rok.

- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin
  absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
    Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin
   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 8) Sprawozdanie z realizacji inwestycji: budowa kanalizacji – etap II obszar 2.
 9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.


                                                           Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                                                                                                    (-) Bernadeta Ficek    

 

 

 

 

 Imielin, dnia 17 kwietnia 2013 roku.
 

RM.0002.30.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2013 roku
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2012 rok, planowana działalność MOPS-u na 2013 rok.
6) Informacja odnośnie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego,
b) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Imielinie przy ul. Nowozachęty,
d) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Karola Miarki z przeznaczeniem na cel publiczny,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Wandy, przy ul. Satelickiej, w rejonie ul. Maratońskiej i ul. Zachęty w Imielinie,
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
g) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

Imielin, dnia 19 marca 2013 roku.
 

RM.0002.29.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja na temat przygotowania do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
6) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2012 rok.
7) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2013-2015,
b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych przy ul. Św. Brata Alberta i w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie,
b) w sprawie zbycia działek położonych przy zbiegu ulic Tadeusza Banachiewicza i Janusza Kusocińskiego w Imielinie,
c) w sprawie zbycia działek położonych przy ulicy Józefa Halleraw Imielinie,
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018,
f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok,
g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/149/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
h) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Imielin, dnia 20 lutego 2013 roku.


RM.0002.28.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
4) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2013 rok.
5) Kultura w mieście.
6) Sport w mieście.
7) Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu na 2013 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty,
b) w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości stanowiącej ulicę Akacjową w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 23 stycznia 2013 roku.


RM.0002.27.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku i protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2013 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2013 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2012 roku.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Imielin w 2013 roku,
b) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Miasta Imielin,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej i ul. Satelickiej w Imielinie.
10) Podsumowanie pracy Rady Miasta Imielin oraz pracy komisji Rady Miasta za 2012 rok.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 11 grudnia 2012 roku.


RM.0002.26.11.2012

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
4) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018.
5) Projekt budżetu miasta Imielin na 2013 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Imielin od Województwa Śląskiego w drodze porozumienia zadania publicznego pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240,19 do km 11+590”,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
f) w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie wykonywania zadań własnych gminy.
7) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
8) Interpelacje i wolne wnioski.
9) Sprawy bieżące Rady Miasta.
10) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 listopada 2012 roku.


RM.0002.25.10.2012


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 października 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013 rok
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
c) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f ) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
h) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
i) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
j) w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin”,
k) w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie wykonywania zadań własnych gminy,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej,
ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eufrozyny Boruta na działalność Burmistrza Miasta Imielin.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta

 

(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

  Imielin, dnia 22 października 2012 roku.


RM.0002.24.9.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 października 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Stan oświaty w mieście.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
7) Przygotowanie do Programu wspomagania inwestycji, inwestorów i promocji miasta.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych przy ul. Francuskiej i ul. Imielińskiej,
b) w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Imielin,
c) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,
d) w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin,
e) w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok,
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok,
h) w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia Inkasentów na terenie miasta Imielin na 2013 rok,
i) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice.
9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

                                                                                                                                                 Imielin, dnia 19 września 2012 roku.
RM.0002.23.8.2012
 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 września 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
6) Stan opieki zdrowotnej.
7) Ocena działań w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych.
8) Podział miasta na okręgi wyborcze – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie podziału Miasta Imielin na okręgi wyborcze.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w dzielnicy Wioski i w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin.
11) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 


                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta


                                                                                                                                                    (-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 22 sierpnia 2012 roku.

RM.0002.22.7.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2012 roku wraz z załącznikami,
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Imielinie za I półrocze 2012 roku,
- Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018,
b) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków    udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Imielin,
d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
e) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin,
f) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Imielin.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Imielin, dnia 20 czerwca 2012 roku.


RM.0002.21.6.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo w mieście:
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,
- działalność OSP Imielin,
- realizacja Programu „Bezpieczny Imielin”.
6) Założenia do nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Imielin.
7) Publiczny transport zbiorowy.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 23 maja 2012 roku.


RM.0002.20.5.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Funkcjonowanie placówek oświatowych.
6) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2011 rok:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2011 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Pasieczek w Imielinie, stanowiących własność Gminy Imielin,
b) w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”,
d) w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek


 

 

 

Imielin, dnia 18 kwietnia 2012 roku.


RM.0002.19.4.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna – sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok:
- informacja na temat pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011 roku,
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
6) Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
7) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie Statutu Miasta Imielin.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
b) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego,Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
c) w sprawie nadania nazwy ulicy,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Golcówki w Imielinie
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej w Imielinie,
f) w sprawie zbycia działek położonych przy bocznej ulicy Ściegiennego w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 marca 2012 roku.


RM.0002.18.3.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 lutego 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej spółki z o.o. w Imielinie za 2011 rok.
6) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2012-2014,
b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
c) w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.
7) Aktualizacja Statutu Miasta Imielin, projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie Statutu Miasta Imielin.
8) Informacja na temat mienia komunalnego.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta.
11) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 lutego 2012 roku.


RM.0002.17.2.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Kultura w mieście:
- działalność Domu Kultury Sokolnia,
- działalność Biblioteki Miejskiej.
6) Plan imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na 2012 rok.
7) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Golcówki w Imielinie,
b)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Imielin w 2012 roku.
9) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Imielin w roku 2011.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 18 stycznia 2012 roku.


RM.0002.13.16.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2012 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2012 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2011 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Imielin,
b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,
c)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej.
9) Podsumowanie pracy Komisji Rady za 2011 rok.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 Imielin, dnia 21 grudnia 2011 roku.


RM.0002.12.15.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
6) Projekt budżetu miasta Imielin na 2012 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
7) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Imielin na lata 2011-2020.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 23 listopada 2011 roku.


RM.0002.11.14.2011

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 października 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie Golcówki i ul. Ściegiennego w Imielinie,

c) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok,

d) w sprawie zatwierdzenia wzorów druków do wymiarów podatkowych,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta:
- w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Loska na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 19 października 2011 roku.


RM.0002.10.13.2011


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 października 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 września 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Wybór ławników na kadencję w latach 2012-2015.
6) Stan oświaty w mieście.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Imielin,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Michała Drzymały w Imielinie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych przy ul. Piotra Ściegiennego.
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.
f) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok,
g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
h) w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2012 rok.
9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 września 2011 r.

 

 

Imielin, dnia 23 sierpnia 2011 roku.


RM.0002.8.11.2011

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 lipca 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 roku:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2011 roku wraz z załącznikami,
- Informacja finansowa za I półrocze 2011 roku SP ZOZ w Imielinie,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych na 2011 rok
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie,
c) w sprawie zbycia działek położonych w rejonie ul. Wandy,
ul. Hallera, przy ul. Piotra Ściegiennego i ul. Św. Brata Alberta w Imielinie,
d) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21czerwca 2011 roku.


RM.0002.6.9.2011


O G Ł O S Z E N I E

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo w mieście.
6) Strategia Miasta Imielin na lata 2011 do 2020.
7) Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin (IV, V, VI, VII ).
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej,
b)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego,
c)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej,
d)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Imielinie,
b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
c) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin:
w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej;
w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej;
w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
d) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin:
w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej;
w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej;
w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
e) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta:
- w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję w latach 2012-2015.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 24 maja 2011 roku.


RM.0002.3.8.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Ocena działań w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych.
6) Funkcjonowanie placówek oświatowych.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Imielin,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240,19 do km 11+285”,
c) w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2011 rok,
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Imielin na lata 2011-2018,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ulic: Bartniczej, Maratońskiej, Skalnej, Poniatowskiego i w rejonie Golcówki w Imielinie.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Imielin.
9) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2010 rok:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2010 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
10) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2010 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

11) Ocena pracy Burmistrza Miasta Imielin za 2010 rok.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 


 

 

Imielin, dnia 20 kwietnia 2011 roku.
 

RM.0002.3.7.2011
 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 18 marca 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok.
6) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2011-2015.
Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2011-2015.
7) Ochrona środowiska i gospodarka wodna.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej,
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
d) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9) Informacja o procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


                                                                                                                                        (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

   Imielin, dnia  11 marca  2011 roku.


RM.0002.3.6.2011


O G Ł O S Z E N I E


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu  18 marca 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 

 1) Otwarcie Sesji.
 2) Zatwierdzenie porządku obrad.
 3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku.
 4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5) Wstępne założenia do Strategii Miasta Imielin na lata 2010 do 2020.
 6) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2011 rok.
 7) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej spółki  z o.o. w Imielinie za 2010 rok.
 8) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i odprowadzania ścieków na terenie    miasta Imielin. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
            a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Imielin na lata 2011 – 2014,
            b) w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin,
            c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków.
  9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
            a) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień  w Tychach,
            b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.
10) Zatwierdzenie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
11) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin:
            - zgłaszanie kandydatów i głosowanie.

13) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin.
14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
15) Interpelacje i wolne wnioski.
16) Sprawy bieżące Rady Miasta.
17) Zamknięcie Sesji.
 


Przewodnicząca Rady Miasta
    (-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 21 lutego 2011 roku.

RM.0002.2.5.2011

 


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Kultura w mieście:
- Działalność Biblioteki Miejskiej w Imielinie,
- Działalność Domu Kultury Sokolnia.

6) Plan imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na 2011 rok.

7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,

b )w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi,Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,

b) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,

c) w sprawie zbycia działek położonych w rejonie ul. Karola Miarki, ul. Kolejowej, ul. Wiosennej, ul. Michała Drzymały w Imielinie,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018,

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

Imielin, dnia 24 stycznia 2011 roku.

 

RM.0002.1.4.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 31 stycznia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta  w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2010 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2011 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2011 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2011 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2010 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady Miasta:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Imielin,
b) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Imielin.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

b) w sprawie Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na lata 2011 do 2015,

c) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

d) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,

e) w sprawie nadania nazwy ulicy,

f) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

g) w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami.

10) Informacja Przewodniczącej Rady na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożonych w związku z rozpoczęciem nowej kadencji obejmującej lata 2010-2014.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

 

Imielin, dnia 22 grudnia 2010 roku.

RM 0052/3/2010


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 01 grudnia 2010 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14 grudnia 2010 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.

6) Projekt budżetu miasta Imielin na 2011 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.

7) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XLIV/187/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 08 grudnia 2010 roku


RM 0052/2/2010

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 


Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w związku z ogłoszeniem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010 roku o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku oraz w dniu 05 grudnia 2010 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2010 roku Nr 230, poz. 1521, w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie (parter, sala Nr 11) odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Imielin Jana Chwiędacza.
4) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 października 2010 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 09 listopada 2010 roku.
5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady Miasta:
a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin,
b) w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin.
7) Interpelacje i wolne wnioski.
8) Sprawy bieżące Rady Miasta.
9) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 29 listopada 2010 roku

RM 0052/1/2010

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 01 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie (parter, sala Nr 11) odbędzie się Sesja Inauguracyjna Rady Miasta Imielin V Kadencji z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

1) Otwarcie Sesji i przekazanie prowadzenia obrad radnemu najstarszemu wiekiem.
2) Sprawdzenie kworum.
3) Sprawozdanie Przewodniczącego Miejskiej Komisja Wyborczej w Imielinie z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku do Rady Miasta Imielin i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
4) Złożenie ślubowania przez Radnych.
5) Zatwierdzenie porządku obrad.
6) Zatwierdzenie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących.
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8) Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji, obejmującej lata 2010-2014:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
9) Uchwała Rady Miasta w Imielinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.
10) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Imielin:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
11) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Imielin.
12) Ustalenie składów stałych komisji Rady Miasta Imielin, wybór Przewodniczących i Zastępców Komisji:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie,
- podjęcie uchwały.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.Przewodnicząca Rady Miasta
IV Kadencji
(-) Bernadeta Ficek