Dziś jest: niedziela, 15 września 2019 Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Ważne

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

 

Urząd Miasta Imielin przypomina, iż zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania.


Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie
do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim
prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.


Pierwsze sprawozdanie za rok 2018 należy przekazać Burmistrzowi Miasta Imielin w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których
zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
2) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego
użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Obowiązujący wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627