Dziś jest: sobota, 06 czerwca 2020 Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

                                                                                        

Imielin, dnia 20 maja 2020 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.18.2020

 

OGŁOSZENIE


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 27 maja 2020 roku (ŚRODA) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za rok 2019.

6) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2019.

7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

8) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2019 rok.

a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok,

b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019 rok wraz z załącznikami,

c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,

e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019 rok, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

9) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2019 rok,

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2019 rok,

c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.


 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht