Dziś jest: sobota, 30 maja 2020 Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 20 listopada 2019 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.13.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2021,

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie na lata 2020-2022,

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Kusocińskiego oraz w rejonie Golcówki w Imielinie,

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "SARGANY",

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "JAMNICE" – część A,

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

7) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Imielin.

8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

10) Sprawy bieżące Rady Miasta.

11) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht