Dziś jest: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

 

Imielin, dnia 17 kwietnia 2019 roku.
Rada Miasta Imielin
RM.0002.7.2019

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję w dniu  24 kwietnia 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2018 rok.
6) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.
8) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Zachęty i ul. Maratońskiej oraz przy ul. Św. Brata Alberta i ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji: -w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht