Dziś jest: środa, 21 listopada 2018 Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża „Imielin - Północ“

 

Ocena Raportu OOŚ Eksploatacja węgla kamiennego Imielin-Północ


Pismo znak : OŚ.604.33.2017-Ocena Raportu OOŚ Eksploatacja węgla kamiennego Imielin-Północ

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 10 listopada 2017r.


Pismo znak: 73/D/DT/TMG/MG/MGM/AB/ /17 z dnia 10 listopada 2017


Załącznik 1

załącznik 2

Załącznik 3

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 20 września 2017r.


Wyjaśnienia oraz uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

załączniki 1, 2, 3, 4 stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa

załącznik 5

załacznik 6

załącznik 7

załacznik 8

załącznik 9

Załącznik 10 ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

Załącznik 11  ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień do wydobywania węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”   ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

  

 

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża „IMIELIN PÓŁNOC“  10.04.2017 :


Raport złoże IMIELIN POLNOC - 10.04.2017

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 5-1

załącznik 6

załącznik 6-1

załącznik 7

załącznik 8

załacznik 9

załacznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13-1

załącznik 13-2

załącznik 13-3

Inwentaryzacja przyrodnicza złoża Imielin Północ

 

 

 1. Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2017r. (skierowana do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Energii, Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Posłów i Senatorów z Województwa Śląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach)

 2. Odpowiedź Posła na Sejm RP wraz z interpelacją poselską.

 3. Wniosek Burmistrza Miasta Imielin o uznanie za stronę postępowania.

 4. Pismo Burmistrza Miasta Imielin z uwagami do raportu.

 5. Protokół ze spotkania w D.K. Sokolnia w sprawie planowanej eksploatacji ......z dnia 18-10-2017.

 6. Prezentacja ze spotkania w sprawie "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" z dnia 18-10-2017. (Zagrożenie podziemną eksploatacją - prezentacja w formacie pptx)

 7. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

 8. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice.

 9. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącego Rady Miasta Jaworzno.

 10. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ

 11. Wniosek o udostępnienie załączników nr 1,2,3,4 do złożonego uzupełnienia raportu RDOŚ

 12. Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie udostępnienia załączników do uzupełnienia raportu OOŚ

 13. Pismo  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

 14. Ocena Raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 15. Pismo Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie Wydobywania węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ

 16. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2017 r.

 17. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 14 grudnia 2017 r.

 18. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r.

 19. Pismo w sprawie wyrażenie sprzeciwu przez Radę Miasta Mysłowice

 20. Pismo GAZ System w sprawie konieczności zabezpieczenia gazociągu DN500

 21. Wniosek Burmistrza Miasta Imielin o ponowne opracowanie analizy możliwych konfliktów społecznych oraz korektę raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 22. Zapytanie Rady Miasta Imielin do PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, dotyczące uszkodzenia linii kolejowej nr 138  Oświęcim-Katowice przez eksploatację górniczą wraz z uzyskaną odpowiedzią

 23. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2018 r.

 24. Wniosek o opracowanie wariantów alternatywnych realizacji przedsięwzięcia Imielin Północ RDOŚ

 25. Pismo dotyczące niezgodności planowanej inwestycji z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego

 26. Wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu "Ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych położonych w zasięgu projektowanej eksploatacji górniczej KWK" Ziemowit" w złożu " Imielin Północ"" z marca 2015r.

 

Obwieszczenia i zawiadomienia w sprawie przedsięwzięcia pn. : "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.70 z dnia 22 października  2018 r. o przekazaniu akt sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ""

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z 2.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.64 z 27 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.59 z 23 lipca 2018 roku o udostępnieniu protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 


 

Protokół z rozprawy administacyjnej otwartej dla społeczeństwa z dnia 28-06-2018

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 maja 2018 r. znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.52  w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ""

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2018r,  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.49 w sprawie zawiadomienia o udziale społeczeństwa i wyznaczeniu sposobu i miejsca składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ".

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.43 z 23 stycznia 2018r o przedłożeniu przez Inwestora III uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.34 z dnia 6 grudnia 2017r. o ponownym wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego za złoża "Imielin Północ".


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.32 z dnia 1 grudnia 2017r o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania w części, w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ''Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.27 z dnia 15 listopada 2017r o przedłożeniu 10 listopada 2017r przez inwestora II uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ". 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.20 z dnia 17 października 2017r dotyczące wezwania do uzupełnienia raportu i złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.22 z dnia 17 października 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia "Zielony Imielin" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".