Dziś jest: środa, 23 maja 2018 Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Ważne

Urząd Miasta Imielin informuje o zasadach dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018.Termin składania wniosków do 12 września br.

 

Wyprawka szkolna” w 2017 roku

 

Urząd Miasta Imielin informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ,  pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–7

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy .dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Suma dofinansowania jaką można otrzymać, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i waha się w przedziale pomiędzy 175 zł, a 445 zł.

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 tj. w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Termin na złożenie wniosku został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin Nr BM.0050.30.2017 z dnia 09 sierpnia 2017 do dnia 12 września 2017 roku.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu. Rodzic/ opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do rozliczenia pomocy, którą otrzymał w ramach programu "Wyprawka szkolna – 2017".

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl