Dziś jest: wtorek, 22 stycznia 2019 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Aktualności

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego - doskonałe 10 miejsce Imielina!

Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. 

Dokonany został on na bazie danych z 2016 roku. Poniżej zamieszczamy link do jego pełnych wyników :

 ranking-finansowy-JST.pdf 


Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, została zaprezentowana w następującym układzie:

- gminy wiejskie,

- gminy miejsko-wiejskie,

- gminy miejskie,

- miasta na prawach powiatu,

- powiaty ziemskie.

Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników :

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu

8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

9. Relacja wydatki inwestycyjne do dochodów własnych

10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem

dokładny opis metody oraz zastosowanych wskażników znajda Państwo w opracowaniu.

 

żródło : serwis samorządowy