Dziś jest: wtorek, 22 stycznia 2019 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Aktualności

Konkurs ofert na realizację profilaktyki prozdrowotnej

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta Imielin

z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2018.

I. przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2018., w tym:

1. działania edukacyjne

Celem działań edukacyjnych jest przedstawienie informacji na temat raka gruczołu krokowego oraz roli badania przesiewowego w kierunku diagnozy zachorowań, uświadomienia potencjalnych korzyści związanych z poddaniem się badaniom diagnostycznym, a także w zakresie obserwacji wczesnych objawów, będących zwiastunem rozpoczynającego się procesu chorobowego oraz profilaktyki i podstawowej wiedzy na temat czynników ryzyka powstawania raka gruczołu krokowego.

Działania te będą również obejmować promocję „zdrowego trybu życia”, uwzględniającego aktywność fizyczną, rezygnację ze szkodliwych nawyków i zdrowe odżywianie.

2. badanie laboratoryjne, w którym zostaną wykonane badania w zakresie poziomu PSA we krwi.

3. konsultacja urologiczna.

Przed przeprowadzeniem badania urologicznego lekarz informuje pacjenta o korzyściach oraz ryzyku związanym z udziałem w badaniu przesiewowym w kierunku raka stercza, celem świadomego podjęcia przez pacjenta decyzji o udziale w badaniu. W przypadku uzyskania zgody jest wykonane badanie urologiczne stercza per rectum i jeżeli zachodzi konieczność badanie USG. Na zakończenie pacjent otrzymuje informację o jego stanie zdrowia, a jeżeli zachodzi potrzeba zostaje skierowany na dalsze leczenie.

Szczegółowy zakres programu został określony w Uchwale Nr XVIII/128/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2016 roku, która jest opublikowana w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin.

II Warunki konkursu

1. informacje o konkursie ofert:

1. Konkurs ofert przeprowadza Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin.

2. Tryb pracy określa Regulamin pracy komisji konkursowej (Zarządzenie Nr BM.0050.11.2016 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 09 marca 2016 roku).

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny,

- zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program,

- przesunięcia terminu składania ofert,

5. Wynik konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości.

6. Z wybranym oferentem zostanie zawarta stosowana umowa.

Przewidywana kwota na realizację programu w 2018 roku w budżecie miasta Imielin wynosi 19.000,- złotych.

Przewidziany termin realizacji programu: maj - lipiec 2018 roku.

Beneficjenci programu:

Uczestnikami programu są mężczyźni w wieku 55-65 lat zamieszkali na terenie miasta Imielin. W roku 2018 liczba mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat wynosi 647.

Głównymi kryteriami kwalifikacji do programu są wiek i miejsce zamieszkania.

Przyjmuje się, że w programie (na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych) weźmie udział 30% populacji mężczyzn w wieku 55-65 lat zakwalifikowanych do programu.

Realizator programu ma obowiązek uzyskać od uczestników programu pisemną zgodę na udział w programie.

2. ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert

Do konkursu może przystąpić oferent, który:

1. prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

2. usługi medyczne świadczy w zakresie wymaganym w konkursie ofert,

3. złoży ofertę wraz z załącznikami.

Kopie dokumentów składane przez oferentów muszą posiadać adnotację: "za zgodność z oryginałem" oraz pieczątkę, datę i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie w.w. zadania na podstawie umowy. Informacje odnośnie konkursu udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin w Referacie EZKS (pokój nr 34 (II piętro), tel. 32 22 54 134, lub 32 22 54 136.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

2. oferta powinna zawierać:

1. dane o oferencie :

a/ nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz numer wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, lub

b/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli podmiot nie jest widoczny w ogólnodostępnej wyszukiwarce Centralnej ewidencji i informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG), oraz statut podmiotu, oraz dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych),

2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami konkursu ofert, oraz że oferent nie wnosi uwag

3. miejsce realizacji zadania,

4. wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań objętych konkursem, w tym lokalem spełniającym wymogi do realizacji programu zdrowotnego oraz odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym do jego realizacji,

5. wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących świadczenia, które zapewnią realizację programu zdrowotnego,

6. informację w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie,

7. proponowaną liczbę osób, którą oferent zamierza objąć programem,

8. plan rzeczowo finansowy zawierający:

  1. liczbę możliwych do wykonania zadań,

  2. kalkulację i podział kosztów,

Wymagania stawiane oferentom:

Realizator programu:

1.program polityki zdrowotnej realizuje na terenie miasta Imielin,

2. zapewnia fachowy personel medyczny dla potrzeb programu,

3. dysponuje gabinetami spełniającymi warunki i wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa,

4. zapewnia personel do obsługi organizacyjnej programu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru uczestników Programu, dokumentacji medycznej oraz kontaktów z Referatem EZKS Urzędu Miasta Imielin,

5. posiada doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy programu zdrowotnego w terminie do dnia 07 maja 2018 roku do godz.10.00 w Urzędzie Miasta Imielin w sekretariacie (pok.23).

Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 roku o godzinie 11.00.

Organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do negocjowania kosztów realizacji programu.

 

do pobrania :

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o konkursie

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców Imielina, w grupie wiekowej 55-56 lat, na lata 2016-2020